buwis

Link sa Twitter access mula sa ibang window

tweet

2013-01-31

  Ang buwis na ipinapataw sa mamamayan ay mahalaga para sa Siyudad ng Kawasaki upang maisagawa nito ang kinakailangang serbisyo para sa mga residente ng siyudad.
  Ang pamphlet na ito ay inilathala upang tulungan ang mga dayuhang residente ng Kawasaki na
maintindihan ang mga bagay-bagay ukol sa Municipal Tax.

Mga buwis mula sa munisipiyo Isang gabay para sa mga dayuhang residente

スマートフォンサイトへ
スマートフォンサイトへ
スマートフォンサイトへ
スマートフォンサイトへ
スマートフォンサイトへ
スマートフォンサイトへ
スマートフォンサイトへ
スマートフォンサイトへ
スマートフォンサイトへ
スマートフォンサイトへ
Mobile Website
移动网站
移動網站
모바일 웹 사이트
site móvel
sitio web móvil
mobile na website